កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លីនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ
តើអ្នកដឹងទេថារៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ សាលា ឃែមភឹស យូខេ ទទួលបានកម្មវិធីសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនៅបរទេសទៅកាន់ប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៥នេះ (ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី អាមេរិក ញូវហ្សេឡែន កាណាដា)?

សិស្សទាំងអស់មានឱកាសទទួលបានការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនៅបរទេសនៅប្រទេសខាងក្រោមនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសិក្សានិមួយៗ។


សកម្មភាពសិស្សឃែមភឹស យូខេ ទទួលបានការសិក្សាវគ្គខ្លីនៅក្រៅប្រទេសមិនគិតថ្លៃ ក្នុងឆ្នាំ 2017 2018 នឹង 2019