ដំណើការសិក្សារ និងចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅឃែមផឹស យូខេ
ជាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដ៏ប្រសើរបំផុតនិងមានសិទ្ធិទទួលបានការរៀនភាសាអង់គ្លេសខេមប្រ៊ីដលក្ខណៈសម្បត្តិបូករួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃនៅចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីញូវហ្សេឡែនកាណាដានិងសិង្ហបុរីនៅចុងបញ្ចប់នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រទាំងមូលរបស់អ្នកជាមួយសាខាអង់គ្លេស។ - មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេស។

The investment in your future is worth it. Start today in a very simple step of your way. 
1.


ជំហានទី ១: ចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តចូលរៀន 

ចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តចូលរៀន Cambridge English Placement Test Booking Form

2.
ជំហានទី ២: ទទួលបានលទ្ធផល
បំពេញពាក្យចូលរៀន និង បង់ថ្លៃសាលារ.
3.


សូមស្វាគន៍មកកាន់ សាលាឃែមផឹស យូខេ

ជំហានទី ៣: សិស្សនឹងទទួលបានអុីម៉ែលសំរាប់ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធសិក្សា  Learning Management System (LMS)  ប្រតិទិនសិក្សា   និង ពត័មានសំខាន់ផ្សេងទៀតសំរាប់ការសិក្សា ថ្នាក់រៀន និងអំពីរគ្រូ 

4.


ជំហានទី ៤: ពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាកំរិត B1 Preliminary សិស្សត្រូវប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់ Cambridge English។ 
*Campus UK is part of SpringBoard4Education that is the Cambridge Assessment English  Exam Authorised Centre in Cambodia and Laos.សិស្សដែលបញ្ជប់វគ្គសិក្សានៅសាលា ឃែមផឹស យូខេ និងទទួលបានពិន្ទុ IELTS យ៉ាងតិច 6.5 ឬវិញ្ញាបនប័ត្រ Cambridge English កំរិត C1. 
*Campus UK is part of SpringBoard4Education that is the British Council IELTS official test centre in Cambodia and Laos. 

5.

black and silver SLR camera on table

ជំហានទី ៥: នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិស្សសាលាឃេមផឹស យូខេទទួលបាន កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លីក្រៅប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ ទៅកាន់ប្រទេសដូចជា អង់គ្លេស ឬ អាមេរិច ឬ អូស្រ្តាលី ឬ ញូសេឡេន ឬ កាណាដា ឬ សឹង្ហបូរី *Campus UK is part of SpringBoard4Education that is the leading student placement service in Cambodia and Laos. 


នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាខ្លីក្រៅប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ សិស្សឃេមផឹស យូខេ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រពីសាលាដៃគូមួយទៀត ។ 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.