ឃែមផឹស យូខេ CAMPUS UK

សាលារៀនភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដារចក្រភពអង់គ្លេសដែលប្តេជ្ងាចិត្តទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំជាចំបង
The British English Learning Centre that is fully committed to the quality of education.


ប្រវត្តិរបស់CUK  កម្មវីធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសសំរាប់មនុស្សពេញវ័យ ចុះឈ្មោះចូលរៀន កម្មវីធីសិក្សាក្រៅប្រទេសមិនគិតថ្លៃ

six people sitting at table using laptop computers
កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសសំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

This course is designed for adults to progress from a beginner to advanced level of English proficiency. The course focuses on developing the ability of learners in four key areas: reading, writing, listening, and speaking English.

boy in grey crew-neck t-shirt plays LEGO bricks with white manual book
កម្មវីធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសសំរាប់កូនក្មេង


This course is designed for younger learners to progress from beginner to Level B1 (intermediate). The course focuses on developing the ability of learners in four key areas: reading, writing, listening, and speaking English.

កម្មវីធីសិក្សា SpringBoard IELTS Preparation Course

This course is designed for adults to progress from beginner to advanced level of English proficiency. The course focuses on developing the ability of learners in four key areas: reading, writing, listening, and speaking English. This course is free to all registrants.

អ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អបំផុត និងចំនុចសំខាន់ 5យ៉ាង
ក្នុងការជ្រើសរើសរៀនភាសាអង់គ្លេស@CUK?


1. កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស ១០០%
100% Cambridge English Programmes
សាលា Campus UK ជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលផ្តល់ជូនកម្មវិធីខេមប្រ៊ីអង់គ្លេស ១០០ ភាគរយ។ ការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសនៅខេមប្រ៊ីដត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យនិយោជិកនិងរដ្ឋាភិបាលជាង ២៥០,០០០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ 


   2.វិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស និង IELTS 6.5
Cambridge English Certificate & IELTS 6.5

សិស្សនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីអង់គ្លេសដែលមានសុពលភាពមួយជីវិត។ លើសពីនេះទៀតនិស្សិតនឹងត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រលង IELTS នៅកម្រិត C1 ។ រាល់និស្សិតនៅ Campus UK ត្រូវទទួលជោគជ័យខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស C1 កម្រិតខ្ពស់ឬទទួលបានពិន្ទុ IELTS 6.5 ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា។

black and silver SLR camera on table

   3.ទទួលបានវគ្គសិក្សាក្រៅប្រទេសមិនគិតថ្លៃ
Free Study Abroad Programme

All Campus UK students will get a free study abroad programme after finishing the programme to one of the following countries: the United Kingdom, America, Australia, Canada, New Zealand, or Singapore. 

photography of school room

4.គុណភាពនៃការរៀន នឹងបង្រៀន
Quality teaching & learning facilities

Campus UK - សាលាភាសាអង់គ្លេសដេលត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងល្អជាមួយបរិក្ខារនិងបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារដែលសមស្របសម្រាប់បរិយាកាសិក្សានិងការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន បន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសំរាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម។


Cambridge English Preparation Centre

Campus UK គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមរៀបចំប្រឡងខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស។ យើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីខេមប្រ៊ីដ ១០០ ភាគរយនិងត្រៀមសិស្សសម្រាប់ការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសខេមប្រ៊ីដពីកំរិតសិក្សាទាបហូតដល់កម្រិតខ្ពស់។


British Council IELTS Test Venue

Campus UK ជាកន្លែងធ្វើតេស្តបស់ Brititish Council IELTS យើងផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាត្រៀមរៀបចំ SpringBoard IELTS Preparation course និងជួយនិស្សិតឱ្យត្រៀមសំរាប់ការប្រលង។

woman in blue tank top standing beside white wall

5.រៀនជាមួយគ្រូជនជាតិដើមគ្រប់កំរិត
Qualified native English speaking  teachers

Campus UK teachers are B.Ed, CELTA or DELTA certified teachers. Our teachers are mainly British, American, Australian, New Zealander...etc. Our Teachers have many years experience of teaching English around the world.

មាតិការព័ត៌មាន
Join our next free study abroad programme.