ធ្វើតេស្តចូលរៀនវគ្គថ្មីចាប់ពី

ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា

វគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី 18 ខែតុលា ឆ្នាំ2019

New Term: October 18th, 2019

Placement Test:

August 22nd - October 15th, 2019

Meet our team

Take a placement test

Get Immediate Result

Enrolment & Payment

Start your class

Campus UK - The British English Learning Centre in Cambodia.
Cambridge English Placement Test Booking
ielts_banners_en.png

Prepare for IELTS (International English Language Testing System) 

with the world’s English experts and you will learn test taking strategies to help you maximise..

Free IELTS preparation course

36367187_124683261767717_518506367999698

Our programmes are designed for older kids and adults who want to learn standard of English for work, study or using in daily communication and...

Cambridge English programmes for Adults

Trip2.jpg

Studyabroad is all about everyone 
dream, but at Campus UK we do offer to all level 12 graduate for a free GOTOSTUDY abroad trip. The next trip will go to...

Free GOTOSTUDY abroad to all Campus UK students

SpringBoard House N. 6-18, Street 574, Boeung Kak II, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia. 12152. 
Tel: 855.69.961861 / 855.70.961861 
E: info@campusuk.co.uk  W: www.campusuk.co.uk

Black_logo copy.png