វគ្គរៀនត្រៀម IELTS ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដោយឥតគិតថ្លៃ

ត្រៀមប្រឡង IELTS ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញភាសាអង់គ្លេស លោកអ្នកនឹងទទួលបានយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការប្រឡង IELTS ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់។

 • កម្រិតនៃការសិក្សា: ចម្រុះ
 • ប្រភេទនៃការសិក្សា: ក្រៅម៉ោង
 • ចំនួនអតិបរមានៃសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់: ៣០នាក់
 • ចំនួនម៉ោង: ១ ម៉ោងកន្លះ រឺ ៣ម៉ោងសម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៏
 • ថ្នាក់ច័ន្ទដល់សុក្រ: ៦:០០ ដល់ ៧: ៣០
 • ថ្នាក់ថ្ងៃសៅរ៌: ៨: ៣០ ដល់ ១១: ៣០
 • សម្ភារះសិក្សាតាមស្តង់ដារ IELTS
 • គ្រូបង្ហាត់ជនជាតិដើម
 • ថ្លៃសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បេក្ខជនដែលចុះឈ្មោះប្រឡង IELTS ជាមួយយើង
 • ចំនួនម៉ោងនៃវគ្គត្រៀមប្រឡង: ៧០ ម៉ោង (៤០ម៉ោង នៅក្នុងថ្នាក់ និង ៣០ ម៉ោងតាម online )
 • ទទួលបានមតិពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដោយសាកល្បងធ្វើកិច្ចការ IELTS ផ្ទាល់
 • ខិតខំដើម្បីពិន្ទុដែលអ្នកចង់បាន ដែលវាអាចជួយឲ្យអ្នក រស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
 • បង្កើនទំនុកចិត្តអ្នកនៅថ្ងៃប្រឡង

ថ្នាក់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង៦និង១៥នាទីដល់ម៉ោង៧និង៤៥នាទី

លេខរៀងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទសាកល្បង
1១៦ ធ្នូ ២០១៩១៥ មករា ២០២០១៨ មករា ២០២០
2២០ មករា ២០២០១៣ កុម្ភៈ ២០២០២២ កុម្ភៈ ២០២០
3១៧ កុម្ភៈ ២០២០១០ មិនា ២០២០១៤ មិនា ២០២០
4១១ មិនា ២០២០០២ មេសា ២០២០០៤ មេសា ២០២០
5២០ មេសា ២០២០១៥ ឧសភា ២០២០៣០ ឧសភា ២០២០
6២០ ឧសភា ២០២០១២ មិថុនា ២០២០២០ មិថុនា ២០២០
7២២ មិថុនា ២០២០១៥ កក្កដា ២០២០០៧ កក្កដា ២០២០
8២០ កក្កដា ២០២០០៨ សីហា ២០២០២៩ សីហា ២០២០
9១៧ សីហា ២០២០០៩ កញ្ញា ២០២០២៦ កញ្ញា ២០២០
10២១ កញ្ញា ២០២០១៦ តុលា ២០២០២៤ តុលា ២០២០
11១៩ តុលា ២០២០១៦ វិច្ចិការ ២០២០២១ វិច្ចិការ ២០២០
12១៦ វិច្ចិការ ២០២០០៩ ធ្នូរ ២០២០១៩ ធ្នូរ ២០២០

 

ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង៨និង៣០នាទីដល់ម៉ោង១១និង៣០នាទី

លេខរៀងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទសាកល្បង
1២៨ ធ្នូ ២០២០១១ មករា ២០២០១៨ មករា ២០២០
2២៥ មករា ២០២០១៥ កុម្ភៈ ២០២០២២ កុម្ភៈ ២០២០
3២២ កុម្ភៈ ២០២០០៧ មិនា ២០២០១៤ មិនា ២០២០
4១៤ មិនា ២០២០២៨ មិនា ២០២០០៤ មេសា ២០២០
5២៤ មេសា ២០២០១៦ ឧសភា ២០២០៣០ ឧសភា ២០២០
6២៣ ឧសភា ២០២០១៣ មិថុនា ២០២០២០ មិថុនា ២០២០
7២៧ មិថុនា ២០២០១៨ កក្កដា ២០២០២៥ កក្កដា ២០២០
8២៥ កក្កដា ២០២០១៥ សីហា ២០២០២៩ សីហា ២០២០
9២២ សីហា ២០២០១២ កញ្ញា ២០២០២៦ កញ្ញា ២០២០
10២៦ កញ្ញា ២០២០១៧ តុលា ២០២០២៤ តុលា ២០២០
11២៤ តុលា ២០២០១៤ វិច្ចិការ ២០២០២១ វិច្ចិការ ២០២០
12១១ វិច្ចិកា ២០២០១២ ធ្នូរ ២០២០១៩ ធ្នូរ ២០២០